文言文 vs 白话文 对照阅读!请访问 deerpark.ai

相應部經典

第四 閻浮車相應

第一 涅槃

爾時尊者舍利弗住摩揭陀國之那羅迦村

閻浮車[1]普行沙門來詣尊者舍利弗住處與尊者舍利弗會釋交談親愛慇懃之話後坐於一面

坐於一面之閻浮車普行沙門白尊者舍利弗曰「友舍利弗所謂『涅槃涅槃』者何者為涅槃耶」「友凡貪欲之壞滅瞋恚之壞滅愚癡之壞滅此稱之謂涅槃

「然則有實現此涅槃之道耶有行道耶

「友有實現此涅槃之道有行道也

[P.252]

「然則何為實現此涅槃之道耶何為行道耶

「友此八支聖道正是實現此涅槃之道即正見正思惟正語正業正命正精進正念正定是此為實現行此涅槃之道

「友實現此涅槃之道是善行道是善又足於精勤

第二 阿羅漢果

※三

「友舍利弗所謂『阿羅漢果阿羅漢果』者何者為阿羅漢果耶

「友凡貪欲之壞滅瞋恚之壞滅愚癡之壞滅此稱謂阿羅漢果

「然則有行道耶有實現此阿羅漢果之道耶

「友有行道有實現此阿羅漢果實現之道

「然則何者為行道耶何者為實現此阿羅漢果之道耶

「友此聖八支之道正是實現此阿羅漢果之道即正見正思惟正定是此為行道此為實現阿羅漢果之道

「友此行道實現阿羅漢果之道為善舍利弗又足以精勤

第三 法語者

※三

「友舍利弗誰為世[1]之法語者誰為世之善行者誰為世之善到者耶

「友於凡世為說貪欲捨棄法說瞋恚捨棄法說愚癡捨棄法者此等為世之[P.253]法語者

凡為實行捨棄貪欲實行捨棄瞋恚實行捨棄愚癡者此等為世之善行者

若諸人捨棄貪欲斷其根如多羅樹之無頭成為非生者成未來不生之法捨棄瞋恚愚癡斷其根如多羅樹之無頭成為非生者屬未來不生之法此等為世之善到者

「唯然有行道有此捨棄貪欲瞋恚愚癡捨棄之道耶

「友有行道有此捨棄貪欲瞋恚愚癡之道

「友何者為行道何者為捨棄此貪欲瞋恚愚癡之道耶

「友此八支聖道正是捨棄此貪欲瞋恚愚癡之道正見正思惟正定是此為捨棄此貪欲瞋恚愚癡之道此為行道也

「友此捨棄貪欲瞋恚愚癡之道為善行道為善友舍利弗又足以精勤

第四 何在

※三

「友舍利弗跟隨沙門瞿曇修梵行有何之利耶

「友為知悉於苦跟隨世尊修梵行

※三

「然則有知悉此苦之道有行道耶

「友有知悉此苦之道有行道

「友何者為知悉此苦之道何為行道耶

[P.254]「友此八支聖道正是知悉此苦之道正見正思惟正定是知悉此苦之道此為行道

「友知悉此苦之道為善行道是善友舍利弗又足以精勤

第五 安息[1]

※三

「友舍利弗所謂『達於安息達於安息』者人須多久始達於安息耶

「友比丘依如實知六種觸處之生起滅盡甘味患難出要比丘於此分彼可達於安息

「然則有實現此安息之道有行道耶

「友有實現此安息之道有行道

「然則何者為實現此安息道耶何者為行道

「友此八支聖道正是實現此安息之道正見正思惟正定是吾友此為實現安息之道此為行道

「友實現安息之道為善此行道是善又足以精勤

第六 最上安息[A1]

※三

「友舍利弗所謂『達於最上安息達於最上安息』者人須多久始可達於最上安息耶

[P.255]「友比丘如實知六種觸處之生起滅盡甘味患難出離無取著以解脫彼於此分達於最上安息

四~六

「友有此最上安息之道耶為有此行道

[1]

第七 受

※三

「友舍利弗所謂『受受』者何者為受耶

「友此等三者是受樂受苦受非苦非樂受是此等為受

「然則友有此等知悉諸受之道耶有行道耶

[1]

[P.256]第八 漏

※三

「友舍利弗所謂『漏漏』者何者為漏耶

「友此等三者是漏為欲漏有漏無明漏是此等三者是漏

「友有此等捨棄諸漏之道耶有行道耶

[-1]

第九 無明

※三

「友舍利弗所謂『無明無明』者何者為無明耶

「友凡對苦之無知苦生起之無知苦滅盡之無知達苦滅盡道之無知此稱謂無明也」

「友然則有此捨棄無明之道耶有行道耶

[1]

[P.257]第十 愛

※三

「友舍利弗所謂『愛愛』者何者為愛耶

「友此等三者是愛則欲愛有愛非有愛是[-1]此等三種為愛

「友然則有此等捨棄諸愛之道耶有行道耶

[2]

第十一 瀑流

※三

「友舍利弗所謂『瀑流瀑流』者何者為瀑流耶

「友此等四者為瀑流則欲瀑流有瀑流見瀑流無明瀑流此等為四種瀑流

「友有此等捨棄四種暴流之道耶有行道耶

[1]

[P.258]第十二 取

※三

「友舍利弗所謂『取取』者何者為取耶

「友此等四者是取欲取見取戒禁取我語取是此等者為四種取

「友有捨棄此等四取之道耶有行道耶

[1]

第十三 有

※三

「友舍利弗所謂『有有』者何者為有耶

「友此等三者是有欲有色有無色有是此等三者為有

「友然則有知悉此等之道耶有行道耶

[P.259]第十四 苦

※三

「友舍利弗所謂『苦苦』者何者為苦耶

「友此等三者是苦是為苦苦性行苦性壞苦性此等三者是苦

「友然則有此等知悉苦之道耶有行道耶

第十五 己身

※三

「友舍利弗所謂『己身己身』者何者為己身耶

「友此等之五取蘊世尊稱之為己身色取蘊受取蘊想取蘊行取[P.260]識取蘊是此等五取蘊世尊稱之為己身

「友然則有知悉此己身之道耶有行道耶

「友有知悉此己身之道有行道

「友然則何者為知悉此己身之道耶行道耶

「友此八支聖道始為知悉此己身之道正是行道正見正思惟正定是此是知悉己身之道此是行道

「友此知悉己身之道為善此行道為善友舍利弗又足以精勤

第十六 難為

※三

「友舍利弗於此教[1]以何為難為耶

「友於此教以出家為難為

「友然則於出家者以何事為難為耶

「友於出家者以愛樂[2]為難為

「友舍利弗然則愛樂者以何事為難為耶

「友愛樂者以法隨法之履修為難為

「友法隨法履修之比丘久而可成為阿羅漢耶

「友不久當成阿羅漢

閻浮車相應(終)

其攝頌曰

涅槃阿羅漢
[P.261]法語者何在
安息最安息
受漏及無明
愛瀑流並取
有苦及己身
於此教難為

校注

[0322001] 食閻浮果之意於雜阿含經一八卷一經有「閻浮車」於註釋註為長老(可能是舍利弗)之甥 Jambukhādaka 普行沙門是名闡怒沙門即舍利弗長老之甥普行沙門嗜好食閻浮果而得是名 [0324001] dhammavādin, supatipanna, sugata 說法者善實行善到達(善逝)之意雜阿含經一八卷一經為「善說法者世間正向世間善逝 [0326001] assāsa 是入息之意看次節之文在此可取為安息(breathing easily; relief consolation)之意雜阿含經一八卷一經有「蘇息」以 paramassāsa 為止蘇息 [0327001] 以下除「安息」和「最上安息」之不同外其他皆同第五經 [0328001] 以下「苦」和「受」之不同外皆同第四經 [0328001-1] 以下「諸漏捨棄」和「諸受知悉」之不同外其他皆同第七經 [0329001] 以下參照第八經 [0329001-1] 於雜阿含經有「欲愛色愛無色愛 [0329002] 以下參照第八第九經 [0330001] 以下參照第八十之三經 [0331001] 上之三經 [0332001] dhamma-vinaya, Doctrine and Discipline 法與律教法和規律綜合佛教之教理行規解為「佛教」之意即「教」之意義此一文於雜阿含經一八卷一經為「賢聖法律中有何難事 [0333002] abhirati 言樂出家生活
[A1] [-]【CB】[01]【南傳】
上一卷 下一卷
版權宣告 捐款贊助 流通分享

掃描此二維碼分享

將本經典保存在此設備中,在無網絡時仍可閱讀,並在首頁置頂?