文言文 vs 白话文 对照阅读!请访问 deerpark.ai

第六編 法相唯識學

末那十門三位與賴耶十門二位之同異(附註)

  • 一 能詮上之同異
    • 甲 形式上之對辨
    • 乙 名次上之對辨
  • 二 所詮上之同異
    • 甲 法類上之對辨
    • 乙 義理上之對辨

此題所重不在材料而在條理遇此種繁雜之思想必有精密之方法乃能分析綜合而組織表顯之通觀諸篇法尊於法義所得較多——密鎪近之而猶有相混滿智能分為名目及義理二綱是其勝處惜內容錯誤尚多會覺——能學翠華性林近之按同及異等四綱以數列舉頗有長處若善樸之祇在門名之次第上逐條言同致皆成為同而異者殊為不善用思其餘或得題不全或未能做到題上故為此篇以示方略各人將自作一篇對觀之可知得失之何在矣

一 能詮上之同異

甲 形式上之對辨

1.同者二末那頌與賴耶頌各分十門末那釋與賴耶釋各分八段

2.異者二末那有三頌而賴耶二頌半末那分三位為總束而賴耶分二位

3.同而異者一末那釋與賴耶釋雖同八段然末那以四段合解四二門五段合解六二門其八段祇解十門而賴耶以一段合解一三門二段合解四二門正解十門祇七段其第六段係別解觸等故

4.異而同者一雖末那分三位賴耶分二位而皆同總束前之十門八段故

乙 名次上之對辨

1.同者三末那第五門與賴耶第五門同辨行相故末那第八門與賴耶第八門同辨三性故末那第十門與賴耶第十門同辨伏斷故

2.異者十一謂末那有出名所依自性染俱界繫之五門而賴耶無之賴耶有自相因相果相受俱法喻之五門而末那無之對辨之成十異而三位與二位名次全異總為一異故成十一異

3.同而異者二謂末那與賴耶同列所緣門而一居第三而一居第四末那與賴耶同列相應門而一居第七一居第六名同次不同故

4.異而同者七十門中除第五第八第十三門餘末那與賴耶七門相對皆名異而次同故

二 所詮上之同異

甲 法類上之對辨

1.同者四末那「緣彼」與賴耶「不可知執受處」同是辨所緣故末那「思量為相」與賴耶「不可知了」同是辨行相故末那「有覆無記攝」與賴耶「是無覆無記」同是辨三性故末那「出世道滅定阿羅漢無有」與賴耶「阿羅漢位捨」同是辨伏斷故

2.異者二謂「末那」辨所依而賴耶無之賴耶辨受俱而「末那」無之對之成二異故

3.同而異者二末那「次第二能變是識名末那」與「初阿賴耶識異熟一切種」雖同是出名然末那祇約性相出一名而賴耶約自相果相因相出三名者有異末那「四煩惱常俱謂我癡我見并我慢我愛及餘觸等俱」與賴耶「常與觸作意思相應」雖同是辨相應心所然末那約染俱餘俱分為二門而與賴耶但一門異

4.異而同者三末那「思量為性」與賴耶不出自性雖異而賴耶「不可知了」與亦出自性同末那「隨所生所繫」與賴耶明果相雖異而賴耶「異熟」亦與明界繫同末那三位與賴耶二位雖名數有異而同是總明生佛聖凡之識有染淨差別

乙 義理上之對辨

1.同者一謂同捨受

2.異者五賴耶之異熟果相義末那無賴耶之一切種因相義末那無賴耶之恆轉如瀑流義末那無末那之染俱義賴耶無末那之界繫義賴耶無

3.同而異者五所緣義雖同而末那以八見為所緣賴耶以執受為所緣則異行相義雖同而末那以思量賴耶以不可知了則異心所相應義雖同而末那有十八心所賴耶惟五遍行則異三性中無記義雖同而末那有覆賴耶無覆則異伏斷中阿羅漢位雖同而出世道滅定捨與無有則異

4.異而同者一末那與阿賴耶之名義雖異而依自相義以立名則同

5.異而同同而異者三——此單在義本唯是同而異須兼類言乃明故成此式賴耶雖不明所依而寄明亦有所依義故異而同雖同明所依而一以自種自前滅及賴耶現為依一以自種自前滅末那現為依又同而異賴耶雖不明自性而亦曾帶明自性義故異而同雖同明自性而末那自性是思量賴耶自性是不可知了又同而異末那三位賴耶二位雖異而皆是明識之通於因果染淨義者故異而同雖同明識通因果染淨義而末那淨義通大小乘因果位謂唯法執相應位有小乘學無學淨位佛前平等性智現前位為菩薩淨位賴耶淨義則惟佛果又同而異此條可如法尊所表

(附註)海刊原題為『對於末那十門三位與賴耶十門二位之同異一題各試卷之總批』法相唯識學中改作『對於唯識試題之總批』今改此題

上一卷 下一卷
版權宣告 捐款贊助 流通分享

掃描此二維碼分享

將本經典保存在此設備中,在無網絡時仍可閱讀,並在首頁置頂?