文言文 vs 白话文 对照阅读!请访问 deerpark.ai

分別論

[P.235]第十一品 道分別

一 經分別

八聖道者即是正見正思惟正語正業正命正精進正念正定

此中如何為正見耶是於苦之智於苦集之智於苦滅之智於至苦滅道之智是言正見

此中如何為正思惟耶是棄欲思惟無恚思惟無害思惟是言正思惟

此中如何為正語耶是遠離虛妄語遠離離間語遠離麤惡語遠離雜穢語是言正語

此中如何為正業耶是遠離斷人命遠離不與取遠離欲邪行是言正業

此中如何為正命耶於世有聖聲聞捨邪命依正命而令命淨是言正命

此中如何為正精進耶於世有比丘為令未生之惡不善法不生故生欲策勵發勤策心持心為令已生之惡不善法捨離故乃至為令未生之善法生起故乃至為令已生之善法堅住不忘倍增廣大修習圓滿故生欲策勵發勤策心持心是言正精進

[P.236]此中如何為正念耶於世有比丘身住於循身觀以正勤正知正念調伏世間之貪憂受住於乃至心住於乃至法住於循法觀以正勤正知正念調伏世間之貪憂是言正念

此中如何為正定耶於世有比丘離欲不善法以有尋有伺由離生喜樂具足第一禪定而住尋伺寂靜內等淨心一境性故由無尋無伺之定生喜樂具足第二禪定而住由於自喜離貪故捨住以念正知為正受樂身此是聖者所宣說捨念樂住此具足第三禪定而住由於斷樂斷苦故及先已沒滅喜憂故以不苦不樂捨念清淨具足第四禪定而住是言正定

八聖道者即是正見正思惟正語正業正命正精進正念正定

此中如何為正見耶於世有比丘修正見而依止離〔依止離貪〕依止滅捨離轉迴乃至修正思惟正語正業正命正精進正念正定而依止離依止離貪依止滅捨離轉迴

二 對法分別

八聖道者即是正見乃至正定

此中如何為八聖道耶於世有比丘彼時修出世間禪定以出離能趣分散[P.237]而捨離成見得初地離欲乃至具足苦遲通行之第一禪定而住其時有八聖道即正見乃至正定

此中如何為正見耶是所有之慧乃至無癡擇法正見擇法覺支道支道所屬之物是言正見

此中如何為正思惟耶是所有之推度尋求思惟思考注思現前解正思惟道支道所屬之物是言正思惟

此中如何為正語耶是由所有四種語惡行中之離去離脫離出遠離不作不為不犯岸不超過通路切斷正語道支道所屬之物是言正語

此中如何為正業耶是由所有三種身惡行中之離去離脫離出遠離不作不為不犯岸不超過通路切斷正業道支道所屬是言正業

此中如何為正命耶是由所有邪命中之離去離脫離出不作不為不犯岸不超過通路切斷正命道支道所屬是言正命

此中如何為正精進耶是所有心之發勤乃至正精進精進覺支道支道所屬之物是言正精進

此中如何為正念耶是所有之念隨念乃至正念念覺支道支道所屬是言正念

此中如何為正定耶是所有心之住乃至正定定覺支道支道所屬是言正定

〔以上〕是言八聖道餘之諸法是相應於八聖道

五聖支道者是正見正思惟正精進正念正定

[P.238]此中如何為五聖道耶於世有比丘彼時修出世間禪定以出離能趣分散而捨離成見得初地離欲乃至具足苦遲通行第一禪定而住其時有五聖道即正見正思惟正精進正念正定

此中如何為正見耶是所有之慧乃至無癡擇法正見擇法覺支道支道所屬是言正見

此中如何為正思惟耶是所有之推度尋求思惟乃至道支道所屬是言正思惟

此中如何為正精進耶是所有心之發勤乃至正精進精進覺支道支道所屬是言正精進

此中如何為正念耶是所有之念隨念乃至正念念覺支道支道所屬是言正念

此中如何為正定耶是所有心之住乃至正定定覺支道支道所屬是言正定

〔以上〕是言五支聖道餘之諸法是相應於五支聖道

五支聖道者是正見正思惟正精進正念正定

此中如何為正見耶於世有比丘彼時修出世間禪定以出離能趣分散而捨離成見得初地離欲乃至具足苦遲通行之第一禪定而住其時所有之慧乃至無癡擇法正見擇法覺支道支道所屬是言正見餘之諸法是與正見相應乃至餘之諸法是與正思惟相應乃至餘之諸法是與正精進相應乃至餘之諸法是與正念相應

[P.239]此中如何為正定耶於世有比丘彼時修出世間禪定以出離能趣分散而捨離成見得初地離欲乃至具足苦遲通行之第一禪定而住其時所有心之住乃至正定定覺支道支道所屬是言正定餘之諸法是與正定相應

八支聖道者是正見乃至正定

此中如何為八支聖道耶謂有比丘彼時修出世間禪定以出離能趣分散而捨離成見得初地離欲乃至具足苦遲通行之第一禪定而住其時有觸乃至不散亂是等之諸法是善即由此出世間善之禪定已作由已修之異熟離欲乃至具足苦遲通行空之第一禪定而住其時有八支聖道乃正見乃至正定

此中如何為正見耶是所有之慧乃至無癡擇法正見擇法覺支道支道所屬是言正見

此中如何為正思惟乃至正語正業正命正精進正念耶乃至

此中如何為正定耶是所有心之住乃至正定定覺支道支道所屬是言正定

〔以上〕是言八聖道餘之諸法是相應於八支聖道

五支聖道者是正見正思惟正精進正念正定

[P.240]此中如何為五支聖道耶於世有比丘彼時修出世間禪定以出離能趣分散而拾離成見得初地離欲乃至具足苦遲通行之第一禪定而住其時有觸乃至不散亂是等之諸法是善即由此出世間善之禪定已作由已修之異熟離欲乃至具足苦遲通行空之第一禪定而住其時有五支聖道者是正見正思惟正精進正念正定

〔以上〕是言五支聖道餘之諸法是相應於五聖道

五聖道者是正見正思惟正精進正念正定

此中如何為正見耶於世有比丘彼時修出世間禪定以出離能趣分散而捨離成見得初地離欲乃至具足苦遲通行之第一禪定而住其時有觸乃至不散亂是等之諸法是善即由此出世間善之禪定已作由已修之異熟離欲乃至具足苦遲通行空之第一禪定而住其時所有之慧乃至無癡擇法正見擇法覺支道支道所屬是言正見餘之諸法即與正見相應乃至餘之諸法即與正思惟相應乃至餘之諸法即與正精進相應乃至餘之諸法是與正念相應

此中如何為正定耶於世有比丘彼時修出世間禪定以出離能趣分散而捨離成見得初地離欲乃至具足苦遲通行之第一禪定而住其時有觸[P.241]乃至不散亂是等之諸法是善即由此出世間善之禪定已作由已修之異熟離欲乃至具足苦遲通行空之第一禪定而住其時所有心之住等住近住不散不亂攝止意性等持定根定力正定定覺支道支道所屬是言正定餘之諸法是相應於正定

三 問分

八支聖道者即是正見正思惟正語正業正命正精進正念正定八支聖道之幾何為善耶幾何為不善耶幾何為無記耶乃至幾何為有諍耶幾何為無諍耶

有善無記正思惟是與樂受相應七支聖道是與樂受相應不苦不樂受相應異熟異熟法法不已取不順取不有雜染不雜染正思惟是無尋唯伺七支聖道是有尋有伺無尋唯伺無尋無伺正思惟是喜俱行樂俱行非捨俱行七支聖道是喜俱行樂俱行捨俱行非見非修所斷非見非修所斷因能趣分散非能趣積集非能趣分散有學無學無量無量所緣正性決定不決定非道所緣道因道增上不可言道因或道增上已生不已生可生過去未來現在不可言過去所緣或未來所緣或現在所緣內外外所緣無見無對

[P.242]正見是因七支聖道乃非因有因因相應正見是以因為有因七支聖道是不可言以因為有因以有因為非因正見是以因為因相應七支聖道是不可言以因為因相應以因相應為非因七支聖道乃非因有因正見是不可言非因有因或非因無因

有緣有為無見無對無色出世間少分可識少分不可識非漏無漏漏不相應不可言以漏為漏或以有漏為非漏不可言以漏為漏相應或以漏相應為非漏漏不相應無漏非結乃至非繫乃至非暴流乃至非軛乃至非蓋乃至非異取乃至有所緣非心心所心相應心俱住心等起心俱有心隨轉心俱住等起心俱住等起俱有心俱住等起隨轉非能取不已取非取乃至非染乃至

非見所斷非修所斷非見所斷因非修所斷因正思惟是無尋七支聖道是有尋無尋正思惟是有伺七支聖道是有伺無伺正思惟是有喜七支聖道是有喜無喜正思惟是喜俱行七支聖道是善俱行非喜俱行正思惟是樂俱行七支聖道是樂俱行非樂俱行正思惟是非捨俱行七支聖道是捨俱行非捨俱行[P.243]非欲纏非色纏非無色纏無所屬出離不出離決定不決定無上無諍

上一卷 下一卷
版權宣告 捐款贊助 流通分享

掃描此二維碼分享

將本經典保存在此設備中,在無網絡時仍可閱讀,並在首頁置頂?